Η βινιέτα ως άσκηση αντίληψης: Μία προσέγγιση για την επαγγελματοποίηση της παιδαγωγικής δράσης

Evi Agostini (Herausgeber*in), Hans Karl Peterlini (Herausgeber*in), Jasmin Donlic (Herausgeber*in), Verena Kumpusch (Herausgeber*in), Daniela Lehner (Herausgeber*in), Isabella Sandner (Herausgeber*in)

Veröffentlichungen: BuchSammelbandPeer Reviewed

OriginalspracheGriechisch
VerlagBarbara Budrich
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2023

ÖFOS 2012

  • 503002 Angewandte Pädagogik
  • 503032 Lehr- und Lernforschung

Zitationsweisen