π and π + σ plasmon localization in single-walled carbon nanotube meta-materials

Christian Kramberger, T. Thurakitseree, S. Maruyama, M. Knupfer

Veröffentlichungen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelPeer Reviewed

OriginalspracheEnglisch
Aufsatznummer405202
Seitenumfang6
FachzeitschriftNanotechnology
Jahrgang24
Ausgabenummer40
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 11 Okt. 2013

ÖFOS 2012

  • 103020 Oberflächenphysik
  • 103009 Festkörperphysik
  • 103018 Materialphysik

Zitationsweisen