Ha ye ke vs Kai en si: jiedu zhongguo huobi jingjishi de yaoshi (Hayek versus Keynes: A key to explaining the monetary history [of China].

Veröffentlichungen: Beitrag in BuchBeitrag in Buch/Sammelband

OriginalspracheChinesisch
TitelCong ziyou dao longduan. Zhongguo huobi jingji liang qian nian
Redakteure*innen Zhu Jiaming
ErscheinungsortTaipei
Herausgeber (Verlag)Zhongyuan zaoxiang
Seiten4-7
Seitenumfang4
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2012

ÖFOS 2012

  • 602045 Sinologie

Zitationsweisen